راهنمای خرید               

 کتابنامۀ ۱۴۰۲ نشر چترنگ 


مجموعه داستان

9-9 از 9

تماس سرد

نویسندۀ پرآوازۀ باشگاه مشت‌زنی با دوازده داستان کوتاهی که هرگز فراموش نخواهید کرد، مخاطبان خود را وارد دنیایی می‌کند که فرازونشیب‌هایش هم مایۀ عذاب آن‌ها را...
* قیمت شامل مالیات + هزینه حمل و نقل