web page hit counter

سِیر عشق تحولات رابطۀ عاشقانۀ زوجی را روایت میکند، به نامهای ربیع و کِرستن، که در ادینبرو عاشق یکدیگر میشوند، با هم ازدواج میکنند و بچهدار میشوند؛ اما هیچ رابطۀ طولانیمدتی به سادگی پایان داستانهای عاشقانه نیست: «... و سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند!»

سِیر عشق رمانی عاشقانه است که به کندوکاو در چگونگی بقا و پیشرفت عشق در درازمدت میپردازد. این رمان تلاش میکند آنچه را بعد از وقوع عشق اتفاق میافتد بکاود؛ آنچه عشق را زنده نگه میدارد و آنچه تحت فشارهای زندگی معمولی بر سر آرمانهای اولیهمان میآید. خواننده همراه با ربیع و کرستن، نخستین جرقههای شیدایی، سادگی گرفتاری در دام عشق و همچنین سیر زندگیِ پس از آن را تجربه میکند. بخشهایی فلسفی که لابهلای چالشهای آنان آمده است، توضیح و راهنمایی است از سوی آلن دو باتن، برای خوانندگانش.

آلن دو باتن آثار موفقی همچون پروست چگونه میتواند زندگی شما را دگرگون کند و جستارهایی در باب عشق را در کارنامۀ خود دارد. سعی دو باتن همواره بر این بوده است که تجربههای شخصیاش را با اندیشمندان بزرگ در هم آمیزد و فلسفه را در زندگی روزمرۀ مردم جا کند. خود او نام «فلسفۀ روزمره» را بر آن میگذارد. فلسفۀ روزمرۀ دو باتن سِیر عشق را به رمانی داستانی، فلسفی و روانشناسانه مبدل میکند که مخاطبش را ترغیب میکند عمیقاً با شخصیتهای رمان همذاتپنداری کند و  به تجربیات آنها راجع به عشق، بیندیشد.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند